„Istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”


     Najnowsza publikacja NGA Sp. z o.o. odkrywa prawdę o istocie zawodu, także o prawie do wynagrodzenia pośrednika.

ISBN 83-920429-6-4

Wprowadzenie

Rozdział 1

Charakter prawny pośrednictwa

1. Cechy pośrednictwa

2. Regulacja prawna pośrednictwa w Kodeksie zobowiązań z 1933 r.

Rozdział 2

Podstawy prawne pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1. Regulacja prawna pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

2. Działalność zawodowa czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Rozdział 3

Podstawowe rodzaje umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1. Nazwa i rodzaje umów w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

a) Nazwa umowy

b) Rodzaje umów

2. Umowa otwarta

3. Umowa wielokrotnego oferowania

4. Umowa z ofertą bezpośrednią

Rozdział 4

Zawarcie umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomością

1. Strony umowy

2. Zawarcie umowy

a) Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa

b) Ograniczenia związane z zawarciem umowy przez pośrednika lub przedsiębiorcę

3. Forma umowy

Rozdział 5

Podstawowe elementy treści stosunku prawnego

1. Zobowiązanie przyjmującego zlecenie pośredniczenia

2. Zakres czynności pośrednictwa

3. Wskazanie w umowie pośrednika w obrocie nieruchomościami

4. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu OC

Rozdział 6

Klauzula wyłączności

1. Regulacja ustawowa zastrzeżenia wyłączności na rzecz pośrednika lub przedsiębiorcy

2. Klauzula wyłączności a wynagrodzenie za czynności pośrednictwa

Rozdział 7

Wynagrodzenie pośrednika lub przedsiębiorcy

1. Sposób ustalenia wynagrodzenia

2. Nabycie prawa do wynagrodzenia

3. Odmowa zapłaty wynagrodzenia

4. Zwrot kosztów działalności

Rozdział 8

Zasady wykonywania czynności pośrednictwa

1. Omówienie czynności pośrednictwa i czynności pomocniczych

a) Czynności pośrednictwa

b) Czynności pośrednictwa a czynności pomocnicze w obrocie nieruchomościami

2. Zasady wykonywania czynności pośrednictwa

Rozdział 9

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa

1. Odpowiedzialność cywilna pośrednika lub przedsiębiorcy

2. Odpowiedzialność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

a) Regulacja ustawowa odpowiedzialności zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami

b) Postępowanie dyscyplinarne i zakres uprawnień Komisji Odpowiedzialności Zawodowej