Publikacja stanowi rozwinięcie cyklu wykładów przygotowanych dla pośredników w obrocie nieruchomościami. W pracy wykorzystano także doświadczenia i wiedzę zdobytą w czasie wieloletniej współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami.
     Uregulowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami umowa o pośrednictwo budzi poważne wątpliwości interpretacyjne. Podstawowe dla tej czynności prawnej zagadnienia dotyczące: zakresu czynności pośrednictwa, obowiązków i uprawnień stron umowy, a w szczególności prawa pośrednika do wynagrodzenia, nie zostały w ustawie jednoznacznie określone. Brak przejrzystych uregulowań prawnych jest najczęstszą przyczyną błędów popełnianych w trakcie zawierania i wykonywania umowy o pośrednictwo przez osoby rozpoczynające działalność zawodową. Problemy związane z interpretacją umów z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgłaszają również doświadczeni pośrednicy, posiadający rozległą wiedzę na temat rynku nieruchomości i przepisów obowiązujących w obrocie nieruchomościami.
     Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomością ma szczególny, na tle innych rodzajów pośrednictwa, charakter. Odmienność przyjętych w ustawie o gospodarce nieruchomościami uregulowań jest widoczna na tle uchylonych przepisów Kodeksu zobowiązań. Pomimo specyficznych cech jest to nadal umowa o świadczenie usług z zakresu pośrednictwa.
     W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Szczegółowo została opisana problematyka związana z zawarciem i wykonaniem umowy o pośrednictwo. W odrębnych rozdziałach zostały wyjaśnione zagadnienia dotyczące elementów przedmiotowo istotnych umowy, klauzuli wyłączności oraz wynagrodzenia. Końcowa część pracy dotyczy odpowiedzialności cywilnej i zawodowej związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
     Szczątkowa regulacja ustawy, nieliczne orzeczenia sądowe i skromna literatura w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powodują, że omówienie zagadnień związanych z tą formą świadczenia usług może być przydatne nie tylko dla pośredników, lecz także prawników zainteresowanych problematyką pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Autor